බොදු තොරතුරු Sinhala Buddhist Sites ෴ : විදෙස් ලාංකේය බෞද්ධ විහාරස්ථාන

සදහම් තොරතුරැ, සදහම් දැනුම, වෙහෙර විහාර, රෝහණ විහාරවංශ, හොරණ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන, විහාර නාමාවලිය, සෑම වර්ෂයකම පෝය ලබන ගෙවෙන වේලා සහ සිල් සමාදන් විය යුතු දවස්, මහනුවර බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන සමිතිය, බෞද්ධ තොරතුරු එකතුව, සිංහල ශබ්දකෝෂය

විදෙස් ලාංකේය බෞද්ධ විහාරස්ථාන
Ph.+33 6 65 04 55 70

පසවි දරු දිරි අරමුදලට ඔබත් එක් වන්න ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය, සියඹලාගහ පාර, පීල්ලවත්ත, 
යටියන, මිනුවන්ගොඩ +94 71 2724450, +94 11 2254520

පැරිස් නුවර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය


Georgia Buddhist Vihara


Buddhanet
Sri Lankan Buddhist temples in the 
USA and Canada
by Deeptha Leelarathna- Editor, Sri Lanka Express


Los Angeles Buddhist College
938 New Hampshire Av.
Los Angeles, CA 90004
Ph. 213-739-1270

Dharma Vijaya Buddhist Vihara
1847 Crenshaw Blvd
Los Angeles, CA 90019
Ph.213-737-5084

Ven. Ahangama Dhammarama
Los Angeles Buddhist Vihara
1147 N. Beachwood Dr.
Hollywood, CA 90038
213-464-9698

Ven. Ittapana Dhammalankara
Maitri Vihara
10819 Penrose St
Sun Valley, CA 91352
Ph. 818-768-9382
Fax : 8185048065

Ven. Madawala Seelawimala
ABS Temple at Sacramento
1715 Lisbon Av
W. Sacramento, CA 95605
Ph. 916-371-8535

Ven. Ketawala Gnanadhaja
Dharmapala Institute
110 W. Latimer Av
Campbell, CA 95008
Ph. 408-871-1140

Ven. Pannila Ananda
Houston Vihara
8727 Radio Rd
Houston, TX 77075
Ph. 717-944-1334

Ven. Panditha Waihene Pannaloka
Washington Vihara
5017  16th St. NW
Washington, DC 20011
Ph. 202-723-0773

Ven. Dr. Henepola Gunaratna
Bhavana Society, 
Route 1, Box 218-3
High view, WV 26808
Ph. 304-856-3241

Ven. Kurunegoda Piyatissa
New York Buddhist Vihara
84-32, 124th St. Kew Gardens
New York, NY 11415 
Ph. 718-849-2637

Ven. Ahangama Ratanasiri
Toronto Maha Viharaya
3895  Kinston Rd
Scarborough, Ont. MIM IR8
CANADA
Ph. 416-269-5882

Ven. Kalugammana Dhammawasa
Westend Buddhist Center
1569 Cormark Cr
Missassauga, Ont. L5E 2P8
CANADA
Ph. 905-891-8412

Ven. Kirinde Sirinivasa
Vancouver Buddhist Vihara
15681 82 Av
Surrey, BC V3S 2L2
CANADA
Ph. 604-572-6445

Ven. K. Uparatana
Intnat. Buddhist Center
2600 Elmont St, Greenbelt
MD 20902
Ph. 301-946-9437

Ven. Y. Siriniwasa
Sarachchandra Meditation Center
10717 Oxnard St
N. Hollywood, CA 91606
Ph. 818-962-7592

Ven. K. Wipulasara
Frlorida Buddhist Vihara
5903 Marta Dr.
Tampa, FL 33617
Ph. 813-987-2816

Ven. Godakalane Gunaratana
LA Buddhist Union
7833 Emerson St
Rosemead, CA 91770
Ph. 818-280-1213
Fx. 818-280-9077

Ven. A. Sumanatissa
3987 Giano Av.
La Puente, CA 91744
Ph. 818-913-0775

Intnat. Buddhist Meditation Center
938 New Hampshire Av.
Los Angeles, CA 90004

Ven. B. Muditha
Great Lakes Buddhist Vihara
16225 Oxley Rd. #104
South Field, MI 48075
Ph. 248-569-4982

Ven. Siyambalagoda Ananda
Buddhist Assn. of Olympia
1211 NE Wilson St.
Olympia, WA 98506
Ph. 360-352-7109

free counters